Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

THỂ LỆ BÀI VIẾT VÀ GỬI BÀI

 1. Tạp chí nhận đăng là các công trình mới có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chưa công bố trong các ấn phẩm khác (kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí). Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tiếng Nga, khuyến khích viết bằng tiếng Anh
 2. Hình thức: Mỗi bài viết dài không quá 12 trang trên khổ giấy A4 (210x297mm) gồm cả hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo. Phông chữ: Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12pt; Bài báo chia làm 02 cột, mỗi cột rộng 7.75cm, độ rộng giữa hai cột 0.5cm theo định dạng mẫu trên website: www.jst.bdu.edu.vn
 3. Cấu trúc bài báo:

- Tên bài báo (Tite): Trình bày bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;

- Họ và tên tác giả, nhóm tác giả, nơi công tác, địa chỉ email;

- Tóm tắt bài báo (Abstract): Nêu được nội dung chính, đóng góp mới của công trình (tiếng Việt – tiếng Anh) được viết ở đầu bài báo, ngay dưới tên tác giả, có độ dài khoảng 150 – 250 từ;

- Từ khóa (Keyword): Liệt kê từ 3 – 5 từ khóa, cách nhau bởi dấu (;);

- Nội dung bài báo: Bài viết phải đánh dấu rõ phần mở đầu, nội dung, kết luận, các mục, các tiểu mục, lời văn súc tích, tuân thủ chính tả hiện hành, sử dụng thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng;

- Tài liệu tham khảo được đặt ở cuối bài và chỉ ghi những tài liệu được trích dẫn trong bài bao và được xếp theo trình tự trích dẫn trong bài và cần ghi theo thứ tự:

+ Nếu là tạp chí: [Số thứ tự], tên tác giả, tên tạp chí, tập số, trang, (năm)

+ Nếu là sách: [Số thứ tự], tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần và năm xuất bản

+ Nếu là kỷ yếu hội nghị, hội thảo: [Số thứ tự], tên tác giả, tên bài báo, đơn vị tổ chức, địa điểm, năm, trang.

+ Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo quy tắc thông dụng sang chữ La tinh.

(Xem hướng dẫn chi tiết tại http://jst.bdu.edu.vn)

 1. Mỗi bài viết khi gửi đến tòa soạn gồm: 01 bản in và 01 bản mềm (gửi kèm theo đĩa hoặc qua email). Tòa soạn chỉ nhận những bài được trình bày rõ ràng, hình vẽ đủ lớn và rõ và chỉ nhận đăng những bài báo trình bày đúng theo quy định
 2. Để tiện liên hệ người viết cần ghi rõ: Họ tên, học hàm, học vị, chuyên ngành, điện thoại, fax, email, địa chỉ và chữ ký của tác giả vào cuối bài.
 3. Thời hạn gửi bài, chậm nhất 06 tuần trước mỗi kỳ xuất bản. Bài viết gửi về tòa soạn theo địa chỉ Email: tapchikhcn@bdu.edu.vn

Ban biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương (Binh Duong University Journal of Science and Technology) rất mong nhận được sự trao đổi thông tin của các đơn vị và bạn đọc trong và ngoài nước.

Articles

Original research manuscripts. The journal considers all original research manuscripts provided that the work reports scientifically sound experiments and provides a substantial amount of new information. Quality and impact of the study will be considered during peer review.

 
 

 

 

Invite

Invite

Computer Science

Original papers are sought concerning theoretical and applied computer science problems. Example areas of interest to the journal (but not restricted to) are: theoretical aspects of computer science, pattern recognition and processing, evolutionary algorithms, neural networks, database systems, knowledge engineering, automatic reasoning, computer networks management, distributed and grid systems, multi-agent systems, multimedia systems and computer graphics, natural language processing, soft-computing, embedded systems, adaptive algorithms, simulation.

Electronics and electrical engineering

The research journal is publishing scientific regular papers dealing with the following science branches:

 • Electronic Measurements;
 • System Engineering, Computer Technology;
 • Signal Technology;
 • Automation, Robotics;
 • Electronics;
 • Microelectronics;
 • Renewable Energy;
 • Telecommunications Engineering;
 • Electrical Engineering;
 • High Frequency Technology, Microwaves.

Economics

 BDUJST welcomes papers covering global, regional, national, or even local topics of business and economic development that are of wider policy significance, and of interest to international agencies, governments, public and private sector entities, local communities, non-governmental organizations, and businesses.

No.1 - 2018

Binh Duong University Journal of Science and Technology

No.2 - 2019

Binh Duong University Journal of Science and Technology

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.