Xác Định Thông Số Làm Việc Hợp Lý Của Thiết Bị Khoan Xoay Đập Bằng Phương Pháp Chi Phí Năng Lượng Riêng

Main Article Content

Lưu Minh Hùng

Abstract

TÓM TẮT


             Trên cơ sở kết quả nghiên cứu quá trình làm việc của thiết bị khoan xoay đập [2], [3], bài báo tiến hành xác định thông số làm việc hợp lý của thiết bị khoan xoay đập bằng phương pháp chi phí năng lượng riêng. Với kết quả thu được, cho phép lựa chọn thông số làm việc để quá trình khoan xoay đập đạt hiệu quả cao nhất ứng với mỗi loại đá khác nhau.


Khoan xoay đập; Phá hủy đá; Năng lượng riêng

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hùng, L. (2020). Xác Định Thông Số Làm Việc Hợp Lý Của Thiết Bị Khoan Xoay Đập Bằng Phương Pháp Chi Phí Năng Lượng Riêng. Binh Duong University Journal of Science and Technology, 1(4). Retrieved from http://jst.bdu.edu.vn/jst/article/view/32
Section
Articles