Ứng dụng Matlab xây dựng chương trình tính toán lý thuyết ô tô

Main Article Content

Nguyen Thien Ha

Abstract

Bài báo trình bày về việc xây dựng chương trình tính toán động lực học trên xe ô tô sử dụng công cụ Matlab Guide trong phần mềm Matlab. Chương trình được xây dựng cho phép tính toán và xuất kết quả nhanh chóng dưới dạng đồ thị các thông số động lực học như: Đồ thị đặc tính ngoài động cơ; đồ thị cân bằng lực kéo; đồ thị cân bằng công suất; đồ thị nhân tố động lực học; đồ thị thời gian tăng tốc; đồ thị quãng đường tăng tốc; đồ thị gia tốc.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ha, N. (2020). Ứng dụng Matlab xây dựng chương trình tính toán lý thuyết ô tô. Binh Duong University Journal of Science and Technology, 1(5), 11-16. Retrieved from http://jst.bdu.edu.vn/jst/article/view/1038
Section
Articles